Regulamin porządkowy

Regulamin porządkowy obowiązujący na terenie stacji narciarskiej "Lubomierz Ski" w Lubomierzu

1.  Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje na terenie całej Stacji Narciarskiej Ski Lubomierz i reguluje zasady korzystania z jej urządzeń, w tym przejazdów wyciągami narciarskimi oraz ze znajdujących się na terenie stacji tras zjazdowych.

2.  Właścicielem wyciągów narciarskich w Lubomierzu jest Lubomierz Ski Sp z.o.o. z siedzibą w Lubomierzu, 34-736 Lubomierz 186, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000456612, posiadającą NIP 7372202413.

3.  Wejście na teren stacji narciarskiej Lubomierz Ski jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby przebywające na terenie Ośrodka narciarskiego odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za stan i działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, którego używają.

4.  Numery telefonów alarmowych oraz innych ważnych telefonów znajdują się na tablicy informacyjnej obok kas biletowych w budynku gastronomicznym.

5.  Stacja narciarska Lubomierz Ski jest czynna w sezonie zimowym. Właściciel stacji poinformuje co najmniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem i zakończeniem.

6.  Stacja narciarska czynna jest od niedzieli do piątku w godz. 9.00 do 19.00, a w soboty w godz. 9.00 do godz. 19.00. Właściciel dopuszcza wcześniejsze lub całkowite zamknięcie stacji w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych do niego (np. trudnych warunków atmosferycznych, braku zasilania itp.). Jeżeli to możliwe informacja o powyższym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Właściciela. Niewykorzystany karnet, aktywowany przez Klienta (Klient rozpoczął go wykorzystywać)  nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części w jakiej nie został wykorzystany.

7. Podstawą do wjazdu wyciągiem jest posiadanie ważnego karnetu czasowego lub punktowego. Karnet czasowy godzinny,  ważny jest wyłącznie w dniu jego zakupu. Karnet czasowy nie podlega zwrotowi. Do kontroli ważności karnetu upoważniona jest obsługa wyciągu.

8. Właściciel stacji narciarskiej informuje, że po godz. 16.00 w przypadku gdy na terenie stacji z urzadzeń transportu linowego korzysta mniej niż 10 osób, czynny będzie wyłącznie wyciąg  średni.

9. Użytkownik tras zjazdowych, wyciągów narciarskich oraz urządzeń sportowych udostępnianych przez Właściciela zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminów szczegółowych korzystania z urządzeń stacji zamieszczonych w załącznikach oraz Dekalogu Narciarskiego. Warunkiem korzystania z wyciągów jest umiejętność jazdy na nartach lub snowboardzie w stopniu umożliwiającym bezpieczny wjazd przy pomocy urządzenia holującego – orczyka.

10. Z wjazdu wyciągiem mogą korzystać osoby, które posiadają umiejętności samodzielnego przyjęcia i opuszczenia urządzenia holującego wyciągu oraz potrafią samodzielnie wjechać na całej trasie wjazdowej.

11. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z wyciągu pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.

12. Do przewozu mogą być dopuszczone tylko takie dzieci, których wzrost oraz umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie w obiektywnej ocenie pozwalają na bezpieczny wjazd przy pomocy orczyka śladem obok opiekuna, a następnie bezpieczne poruszanie się po stoku.

13.  Osoby przebywające na terenie stacji narciarskiej Lubomierz Ski, powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu oraz bezpieczeństwu własnemu i innych osób.

14.   Szczegółowe warunki panujące na trasach zjazdowych udostępniane są w kasach biletowych oraz na stronie internetowej stacji. Użytkownik winien przed rozpoczęciem korzystania z tras zjazdowych zapoznać się z tymi warunkami i dostosować do nich prędkość oraz sposób jazdy

15. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5%) lub pod wpływem środków odurzających. Osoba której zachowanie wskazuje wyraźnie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zostanie usunięta ze zorganizowanego terenu narciarskiego. Ocena zachowania należy do obsługi stacji. Spożywanie alkoholu jest dozwolone wyłącznie w lokalu gastronomicznym, a palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

16. Zabronione jest wnoszenie na teren stacji przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego oraz pozostawanie i wyrzucanie nieczystości.

17. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani sa do poruszania się/zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach. Korzystanie z tras zjazdowych odbywa się na wyłaczne ryzyko zjeżdżającego. Lubomierz Ski Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasach zjazdowych i wyciągach oraz za uszkodzenie sprzętu narciarskiego i odzieży, które jest następstwem zawinionego działania osón obecnych na narciarskich terenach zjazdowych.

18. Trasy zjazdowe ograniczone są naturalnymi granicami lasu, brzegami nasypów, ogrodzeniami z siatek lub taśm, tyczkami lub w inny widoczny sposób. W przypadku, gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania śniegu) granice trasy zjazdowej wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego mechanicznie przez ratraki. Użytkownik trasy zjazdowej zobowiązany jest do przestrzegania znaków umieszczonych na trasie.

19. Trasy zjazdowe rozpoczynają się na wysokości górnych peronów wyciągów narciarskich, a kończą przed wejściem na peron do stacji dolnych tychże urządzeń, w miejscach określonych znakami KONIEC TRASY.

20. Jazda poza trasą zjazdową lub po trasie zamkniętej jest zabroniona.

21. Trasy zjazdowe otwarte są w czasie funkcjonowania urządzeń wyciągowych stacji. Poza tymi godzinami trasy są zamknięte dla ruchu. Właściciel może zadecydować o zamknięciu poszczególnych tras narciarskich.

22. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

23. Stacja narciarska Lubomierz Ski nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów na terenie stacji.

24. Przebywający na terenie Stacji Narciarskiej są obowiązane do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych.

25. Korzystający z tras narciarskich są obowiązani od zjeżdżania z prędkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy jak i warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

26. Posiadany przez narciarzy i snowboardzistów sprzęt winien być sprawny technicznie oraz użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

27. Wszyscy przebywający na terenie Stacji Narciarskiej winni bezzwłocznie informować ratowników górskich (narciarskich) lub też obsługę stacji o każdym zaistniałym wypadku oraz zdarzeniu nadzwyczajnym.

28. Na trasach zjazdowych w czasie ich otwarcia dla ruchu może pojawić się oznakowany skuter GOPR albo oznakowany skuter obsługi lub też ratrak, jadące na sygnałach świetlnych lub akustycznych. Pojazdy te mają bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.

29. Zespół ratowniczy GOPR (ratowników narciarskich) jadący na nartach ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na trasie zjazdowej.

30. Trasa zjazdowa może być okresowo zamykana w całości lub częściowo w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.

31. Zabrania się wjeżdżania bez uzgodnienia na trasę ustawionych slalomów treningowych i na obszar wydzielonych pólek ćwiczebnych.

32. Ustawianie na trasie zjazdowej slalomów, wydzielenie pólek ćwiczebnych lub budowa obiektów ćwiczebnych wymaga uzgodnienia warunków i uzyskania zgody Właściciela stacji.

33. Na terenie stacji narciarskiej mogą prowadzić swoją działalność wyłącznie podmioty (osoby) mające podpisaną umowę z właścicielem stacji.

34. W godzinach, w których czynna jest trasa zjazdowa, zabronione jest poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, pieszo, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok.

35. Nad bezpieczeństwem użytkowników stacji narciarskiej czuwają ratownicy narciarscy lub/i ratownicy Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Podhalańskiej (GOPR), których stacja ratownicza zlokalizowana jest obok budynku dolnej stacji wyciągu narciarskiego. Ostatni patrol GOPR odbywa się 10 minut po zamknięciu bramek.

36. Wszystkie zaistniałe na Stacji Narciarskiej wypadki (zdarzenia), winny być niezwłocznie zgłoszone ratownikom lub w biurze Właściciela znajdującym się w budynku gastronomicznym. W takim wypadku obowiązkowe jest sporządzenie z udziałem uczestników protokołu wypadku (zdarzenia). Zgłoszenie wypadku (zdarzenia) oraz sporządzenie protokołu jest koniecznym warunkiem żądania zwrotu niewykorzystanego na skutek wypadku biletu bądź karnetu lub też dochodzenia roszczeń.

37. Za skutki wypadków zaistniałych na trasach zjazdowych poza godzinami otwarcia dla ruchu oraz za szkody spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu, stacja narciarska  Lubomierz Ski nie ponosi odpowiedzialności.

 DZIAŁANIA RATOWNICZE NA STACJI

 

1)     Działania ratownicze prowadzone są przez:  GOPR  Grupa Beskidzka. 

2)    Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi

Telefony alarmowe:

601 100 300 – GOPR/TOPR
985   - GOPR
112   - Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

        Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia  pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

 POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH
1)     Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
  • Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
  • Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.

2)     Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu

 

 

KORZYSTANIE Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH

1. Z wyciągu orczykowego mogą korzystać wyłącznie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding.

2. Warunkiem korzystania z wyciągów jest umiejętność jazdy na nartach lub snowboardzie w stopniu umożliwiającym bezpieczny wjazd przy pomocy urządzenia holującego – orczyka.

3. Z wjazdu wyciągiem mogą korzystać osoby, które posiadają umiejętności samodzielnego przyjęcia i opuszczenia urządzenia holującego wyciągu oraz potrafią samodzielnie wjechać na całej trasie wjazdowej.

4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z wyciągu pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.

5. Do przewozu mogą być dopuszczone tylko takie dzieci, których wzrost oraz umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie w obiektywnej ocenie pozwalają na bezpieczny wjazd przy pomocy orczyka śladem obok opiekuna, a następnie bezpieczne poruszanie się po stoku.

6. Wstęp na teren wyciągu orczykowego odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

7. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.

8. Po wczytaniu karty i otwarciu bramki należy przejść przez bramkę.

9. Pobranie uchwytów wyciągów orczykowych odbywa się w wyznaczonym miejscu.

10. Do każdego uchwytu może wczepiać się wyłącznie jedna osoba.

11. Podczas wyjazdu w górę wyciągiem orczykowym narty należy prowadzić po śladzie. Zbaczanie ze śladu i wyjeżdżanie poza ślad jest zabronione.

12. W razie upadku w trakcie wyjazdu wyciągiem orczykowym, należy natychmiast wypuścić uchwyt i opuścić tor jazdy wyciągu.

13. W przypadku zatrzymania wyciągu orczykowego, nie należy samowolnie wyczepiać się, lecz czekać na jego ponowne uruchomienie względnie na inne zalecenia pracownika obsługi wyciągu.

14. W czasie jazdy wyciągiem orczykowym zabrania się: wychylania, kołysania, zajmowania pozycji siedzącej, zjeżdżania lub podchodzenia na nartach po torze wyciągu orczykowego, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.

15. Zabronione jest wczepianie się do uchwytów wyciągów orczykowych poza dolnym peronem i wyczepianie przed górnym peronem wyciągu.

16. Zabrania się chodzenia po torze wyciągu orczykowego.

17.Zabrania się przewożenia małoletnich na rękach przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

18. Zabroniony jest przewóz zwierząt.

19. Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy wyczepić się z orczyka i szybko opuścić peron.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS ZJAZDOWYCH

 

1. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding a także osoby trzecie korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a)      zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

b)      stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;

c)       zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z mapy poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego;

d)      użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

e)      bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób;

f)       ułatwienia przejazdu ratownikowi narciarskiemu poruszającemu się ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

2. Małoletni uprawiający narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, obowiązany jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski ma prawo nie dopuścić do korzystania z wyciągów i tras zjazdowych osób niespełniających tego warunku.

3. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Sprawdź warunki na stoku

Dostepność wyciągów:
  • Mały: NIE Średni: NIE Duży NIE
  • Warunki narciarskie: -----
  • Pokrywa śniegu: ----- cm

Prowadzimy naukę jazdy

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek 14.00 - 19.00

Sobota-Niedziela 9.00 - 19.00

Poznaj naszych partnerów